Aktualności


  
RODO
Data dodania: 2019-11-04

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria BTW

a) Kancelaria Jerzy Truszkowski, 05-800 Pruszków, J. Korczaka 8/19;

b) Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszula Barańska, 00-511 Warszawa, Nowogrodzka 31.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a) Adw. Jerzy Truszkowski, tel. 509245198, pod adresem e-mail: truszkowski@post.pl

b) Adw. Urszula Barańska, tel. 514235303, pod adresem e-mail: urszula.baranska@gmail.com.

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

a) imię/imiona i nazwisko, oznaczenie firmy; adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;

b) dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy w związku ze świadczonymi usługami prawnymi;

c) dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy (np. sądu, komornika).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze w celu:

a. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej;

b. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

współpracującym z Kancelarią adwokatom, radcom prawnym, notariuszom oraz innym podmiotom świadczącym usługi prawne i samodzielnie decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych;

upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy państwowe);

świadczącym usługi informatyczne oraz nowych technologii; księgowo - finansowe; windykacyjne; pocztowe oraz kurierskie.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. 

6. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania w związku z zawartą umową o świadczenie pomocy prawnej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

7. Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz usunięcia;

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.Wróć

Zaufali nam
Dołącz do grona naszych Klientów